PARTY40DOWN Zaterdag 12 september 2020@ Lelystad

Ondanks de corona perikelen die ons allemaal bezighouden, blijven wij enigszins optimistisch na het zien van de laatste ontwikkelingen die onze premier in het laatste nieuws vertelde. Zo ziet het er naar uit dat we na 1 september weer met en van elkaar mogen genieten.

Daarom hebben wij voor zaterdag 12 SEPTEMBER weer een club voor jullie kunnen reserveren en een grandioos PARTY40DOWN event op de agenda gezet. Laten we met z’n allen hopen dat we dan deze sombere tijd definitief achter ons hebben gelaten, zodat we jullie een mooi feest kunnen aanbieden en we zeker niet op 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te blijven 😉

We hopen dan weer een goed georganiseerde JONGERENPARTY ( max 40jaar ) op onze locatie in Lelystad te geven. LET OP : Onze leden, die al gereserveerd hadden voor juli editie , staan nu als eerste op de gastenlijst.  Dus wil je er nog bij zijn wacht dan niet te lang, anders kom je op de reservegastenlijst te staan.

Dan is er wel nog mogelijkheid voor op ons feestje van 26 september in Breukelen ( Utrecht) te reserveren. Zie op ons profiel “party plannen”.

PARTY40DOWN is inmiddels bekend als THE ONE AND ONLY JONGERENPARTY VAN NEDERLAND waar iedere editie uit alle windrichtingen en tot zelfs over de grenzen jongeren trendy stellen komen om een avond vol spanning en erotiek te beleven met leeftijdsgenoten Dit zijn avonden waar door het strenge anti-WAP beleid er ook sprake is van de meest actieve jongerenavonden.

De stellen die ons al bezochten weten dat het bij ons in tegenstelling tot andere jongerenparty’s het altijd goed bezocht is Er is een mix van SDC bezoekers en PARTY40DOWN leden waar altijd een ge(il)zellig sfeer heerst en er op elke editie (door de aantrekkingskracht van het  jonge publiek) veel stellen komen, die voor het eerst een club bezoeken Dus zijn jullie nog nooit in een club geweest dan zijn jullie bij Party40down op het goede adres Hier worden jullie met open armen ontvangen, door ons team dat bestaat uit vrijwilligers die na jullie de club te hebben rondgeleid zelf ook lekker swingen

“Firsttimers” kunnen op een avond bij ons op hun gemak alles bekijken zonder enige verplichting, want met onze zeer hoge opkomst stoor je natuurlijk helemaal niemand als jullie op je eigen tempo de stapjes in deze lifestyle zetten Dus zowel stellen die komen voor de spannende actie als degenen die net instappen vinden onze avonden een hele belevenis

Voor beginnende stellen bieden wij altijd de mogelijkheid om een half uur voor het feest begint binnen te komen, zodat jullie in alle rust een rondleiding krijgen waar jullie ook vragen kunnen stellen aan het team en gelijk kennis kunnen maken met de andere stellen, die ook hun eerste stapjes in de lifestyle zetten Kom gerust met een gezonde spanning, maar zenuwen zijn bij ons absoluut niet nodig.😊 Eerder komen? Stuur ons een mailtje

Zet je wel altijd tijdig op onze gastenlijst, want vol is echt vol. Doordat er bij ons veel actieve stellen komen nemen we altijd de reserveringen aan in verhouding tot de erotische ruimtes.

Jullie kunnen met uitsluitend trendy leeftijdsgenoten in een super gezellige ambiance met twee dansvloeren twee bars en vele intieme zitjes en hoekjes kennis maken. We hebben voor jullie 30tal erotische ruimtes om je in terug te trekken.

PARTY40DOWN is vriendelijk geprijsd met een entree van €65 per stel en €32,50 voor een single dame De hele avond worden er diverse koude en warme snacks geserveerd. Ook de drankjes zijn vriendelijk geprijsd (wijn bier en fris €2,50)

De dresscode is sexy lingerie waar jullie je prettig in voelen.

Zoals bekend hanteert Party40down een strikt zero tolerance partydrugs beleid, dus beloofd het ook deze editie weer een actieve sexy hete nacht te worden.

LEEFTIJDSGRENS BELEID
Is één van jullie ietsje ouder dan 40 vraag dan altijd eerst of deelname mogelijk is jullie profiel wordt dan eerst door ons beoordeeld en wij maken per editie slechts enkele uitzonderingen  Zijn jullie beide over de 40, kijk dan op www.BACKT0BASIC.nl van onze zusterorganisatie op deze avonden ontvangen we stellen van alle leeftijden.

PARTY40DOWN @ LELYSTAD Sat. 12 september  2020 

Despite the corona troubles that concern us all, we remain somewhat optimistic after seeing the latest developments that our Prime Minister told in the latest news. It looks like we can enjoy with and after each other again after 1 September.

That is why we have been able to reserve a club for you again on Saturday 12 SEPTEMBER and have put a grand PARTY40DOWN event on the agenda. Let’s all hope that we have finally left this bleak time, so that we can offer you a nice party and we certainly do not have to stay 1.5 meters separated

We hope to give a well-organized YOUNG PARTY (max 40 years) at our location in Lelystad. PLEASE NOTE: Our members, who already reserved for July edition, are now the first on the guest list. So if you want to be there, do not wait too long, otherwise you will be on the reserve guest list.

Then there is still the possibility to reserve for our party on September 26 in Breukelen (Utrecht). See on our profile “party plans”.

PARTY40DOWN is now known as THE ONE AND ONLY YOUNG PARTY IN THE NETHERLANDS where every edition from all over the world and even beyond the borders young people come trendy to experience an evening full of excitement and eroticism with peers. These are evenings thanks to the strict anti-WAP policy there is also the most active youth evening.

The couples who already visited us know that, unlike other youth parties, it has always been well attended. There is a mix of SDC visitors and PARTY40DOWN members where there is always a cozy atmosphere and there is every edition (due to the appeal from the young audience) many couples come to visit a club for the first time. So if you have never been in a club then you are at the right place at Party40down. Here you are welcomed with open arms, by our team consisting of volunteers who, after showing you around the club, also swing

“First-timers” can view everything at ease with us without any obligation, because with our very high turnout you will of course not disturb anyone if you take the steps in this lifestyle at your own pace. So both couples who come for the exciting action as those who just board, our evenings are quite an experience

For starting couples, we always offer the opportunity to come in half an hour before the party, so you can take a guided tour in peace where you can also ask questions to the team and get to know the other couples, who are also their take first steps in the lifestyle Feel free to come with a healthy tension, but nerves are absolutely not necessary with us. Send us an email

Always put yourself on our guest list in time, because full is really full. Because we have many active couples, we always take the reservations in relation to the erotic spaces.

You can meet only trendy peers in a super cozy atmosphere with two dance floors, two bars and many intimate seating areas and corners. We have 30 erotic spaces for you to retreat to.

PARTY40DOWN is friendly priced with an entrance fee of € 65 per couple and € 32.50 for a single lady. Various cold and warm snacks are served all evening. The drinks are also friendly priced (wine, beer and soft drinks € 2.50)

The dress code is sexy lingerie that you feel comfortable in.

As you know, Party40down has a strict zero tolerance party drug policy, so it promises to be an active sexy hot night again this edition.

AGE LIMIT POLICY

If one of you is slightly older than 40, always ask first whether participation is possible. Your profile will first be assessed by us and we make only a few exceptions per edition. If you are both over 40, please check the www.BACKT0BASIC.nl of our sister organization at these evenings we receive couples of all ages.

If you are not an SDC member, send us an email. click here

Dresscode: PARTY40DOWN does not use a compulsory clothing theme After entering the normal clothing goes into the locker and put on your lingerie that makes you feel comfortable in. We usually see ladies in sexy set of suspenders, high heels or nice bikini or body stocking etc. We usually see men in trendy boxer with a shirt the other with a waistcoat or bare bark with a bow tie and sneakers or the like. Gentlemen don’t wear long pants, with us the Roman fighting equipment is almost as good as not 😉

Making an exception to the Age Limit?

If one of you is just a little older than 40, ask by email if participation is possible. Your profile will first be assessed by us. We really only make a few exceptions per edition

You can find information about us on SDC profiles:

PARTY40DOWN www.party40down.nl and www.party40down.com only set to 40 yrs

BACKTOBASIC www.backt0basic.nl cozy active club evening for couples of all ages

BIBACKTOBASIC www.bibacktobasic.nl evening for couples whose men (also) are bi and bi men

KINKYBACKTOBASIC www.kinkybacktobasic.nl kinkystellen play evening (no dance balloon flight evening)

Love PARTY40DOWN